Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tesla-baterie.cz provozovaném společností Electra company s.r.o., od 1.7.2017

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Electra company s.r.o., se sídlem Za Kovárnou 422/15, 109 00 Praha 10,

IČ: 24141038, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze („Prodávající“)a na straně druhé je spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „Kupující“).

Prodávající je podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo jinak jedná.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.).

Sdělení před uzavřením smlouvy

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby vašeho internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, kupující si tyto náklady hradí sám. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, mimo příp. smluvní přepravy.

Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

 

Kupní smlouva

Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na webových stránkách. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a potvrzením přijetí objednávky prodávajícím informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno řádně zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu e-mailem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných dílů nebo podkladů.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky „Darovací smlouvy“ a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá žádné vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy věc spotřebitel převzal

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednali na základě informací sdělených prodávajícím na svých webových stránkách
 • věc se hodí pro účel, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • je věc v odpovídajícím množství
 • věc vyhovuje všem požadavkům právních předpisů

 

Nesplňuje-li věc uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady přiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovémto případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Další práva povinnosti stran s odpovědností prodávajícího za vady může upravit „Reklamační řád“.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí komunikace na dálku (přes internetový obchod), má spotřebitel právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že je předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo dodávka několika částí zboží, začíná tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14 dnů.

Pro odstoupení od kupní smlouvy kontaktuje spotřebitel obchodní oddělení prodávajícího nejlépe písemně

 • e-mailem: info@tesla-baterie.cz
 • písemným odstoupením od smlouvy na adrese provozovny prodávajícího:
  Electra company s.r.o.
  Přátelství 708/10
  104 00 Praha 10 Uhříněves
 • osobně na adrese provozovny

Na písemném odstoupení od smlouvy uvede číslo objednávky nebo číslo prodejního dokladu, datum nákupu zboží pokud to není z dokladů zřejmé a číslo účtu pro vrácení peněz.

 

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud tím nevzniknou kupujícímu další náklady s tímto spojené.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, a to na vlastní náklady.

Ustanovení o odstoupení kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití tohoto práva na zákonné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí věci, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího získal, a to na své vlastní náklady.

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, neopotřebené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal. Pokud to již není možné (zboží bylo zničeno, spotřebováno, je nekompletní nebo poškozené, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu věci, která má být vrácena a prodávající má právo na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu v jaké předal zboží kupujícímu, a tuto částku započíst a s částkou, která má být kupujícímu vrácena.

Pokud je vrácené zboží poškozeno z části, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Skutečné náklady na spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných též třetími osobami (odborný servis, oprava, znovu zabalení výrobku, umytí a vyčištění, výměna použitých částí…), přičemž tyto náklady mohou přesáhnout i kupní cenu výrobku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá dle občanského zákoníku zejména v případě smlouvy:

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, jež je označeno „na dotaz“, kdy již není model dostupný u dodavatele a bude nahrazen modelem novým, nebo pokud se cena výrazně změnila v rámci změny denního kurzu a zákazník tuto novou cenu neakceptuje. Prodávající o změně situace informuje. Byla-li část nebo celá objednávka již uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet neprodleně.

 

Odstoupení od smlouvy podnikatelem

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

REKLAMACE zboží

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek Prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zakoupeného zboží.

Kupující je povinen se seznámit s tímto Reklamačním řádem a VOP ještě před nákupem zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající nákupní doklad (faktura, prodejka, nebo dodací list – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými údaji pro uplatnění záruky. Vyžaduje-li výrobce potvrzení záručního listu, je záruční list potvrzen a přiložen k objednanému zboží.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. Záruční podmínky

 1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balicí folie, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@tesla-baterie.cz, sepsat škodní protokol s dopravcem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Místem pro uplatnění reklamace je výdejní místo prodávajícího: Přátelství 708/10, Praha 10 Uhříněves, PSČ 104 00
  Nejrychlejší vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním přímo v autorizovaném servisu (viz kontakty, seznam servisních středisek pro jednotlivé značky).
 4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo přímo do autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. použití nesprávného spotřebního materiálu
 3. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 4. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 5. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 6. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 7. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 8. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 9. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k obvyklému způsobu užití zboží.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

V případě, že servis posoudí reklamaci jako neoprávněnou nebo je zboží již po záruční lhůtě může servis navrhnout opravení výrobku zaplacenou opravou, která bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po písemném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. Vyřízení reklamace

Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned).

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

V případě, že je reklamace servisem uznána jako oprávněná kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa, žárovka, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

Konkrétně u lampy nebo žárovky jsou uváděny dvě doby obvyklé životnosti - v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky. Jednotlivé obvyklé životnosti se liší dle výrobce.

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Výše uvedená obvyklá životnost je prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této životnosti dovolávat.

Tento reklamační řád je platný od 1. 3. 2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávaného po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Na základě písemného vyjádření může být spotřebitel vyřazen z databáze.

Veškeré osobní údaje jsou chráněny proti zneužití, prodávající neposkytuje osobní údaje zákazníků dalším osobám, vyjma externích přepravců a kurýrů, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v rozsahu nutném pro doručení zásilky.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo na místech jejich zpětného odběru.

Prodávající tedy zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v provozovně a výdejním místě. Adresa výdejního místa je uvedena v sekci kontakty na webových stránkách.

Zákazník je oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či použité baterie nebo akumulátory na sběrném místě (výdejní místo) nebo na sběrných místech určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností můžete zasílat prostřednictví e-mailu na adresu: info@tesla-baterie.cz, o řešení budete informováni obratem e-mailem.

Prodávající je oprávněn provádět prodej zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolním orgánem je živnostenský úřad příslušné obce. Dozor nad dodržováním zákona o osobních údajích kontroluje Úřad pro kontrolu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující-spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy ODR platformy. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporuje doporučeno kontaktovat opětovně reklamační oddělení pro možnost vyřešit spor smírnou cestou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné v den uzavření kupní smlouvy, jsou platné v českém jazyce a zákazník nákupem a uzavřením kupní smlouvy souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Nákupem souhlasí zákazník i se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.

 

Ceník poštovného:

 • Česká pošta - Balík do ruky - Dobírka 129 Kč
 • Česká pošta - Balík do ruky - Platba na účet předem 99 Kč
 • Česká pošta - Balík na poštu - Dobírka 119 Kč
 • Česká pošta - Balík na poštu - Platba na účet předem 99 Kč
 • Uloženka - Platba při převzetí - 59 Kč (Mimo SK)
 • Uloženka - Platba na účet předem - 59 Kč
 • PPL - Platba na účet předem - 149 Kč
 • DPD Slovensko - Platba na účet předem - 179 Kč
 • Slovenská pošta - Platba předem na účet - 219 Kč
 • Osobní odběr (Praha 10 Přátelství 708/10) - Zdarma

Podmínky dopravců:

Česká pošta

Balík do ruky a na poštu

 • Maximální hmotnost: 30 kg 
 • Minimální rozměry 15 cm × 10,5 cm
 • Maximální rozměry: Délka balíku nepřesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů nepřesahuje 240 cm. U nadrozměrných balíků: největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm.

Uloženka.cz

 • Maximální hmotnost: až 20 kg
 • Maximální rozměry: délka jedné strany až 175 cm
 • Obvodová délka: až 300 cm (d+2š+2v)

V případě, že byla zásilka placená předem, bude Uloženka.cz požadovat předložení dokladu totožnosti. Více informací naleznete na www.ulozenka.cz

 


Please wait...